Tonnau o Gariad

Rebecca Gould & Iwan Lewis

12th June → 9th July 2021

The welsh title of the show Tonnau o Gariad translates to Waves of Love, which suggests a persistent and unquestionable energy that always prevails, however living on an island hidden away from society means there are pitfalls.

Maybe the love referred to in the title also encompasses what it means to be an artist for both of us. Living on this remote island means we are dislocated from any artistic community, we only have each other. We have this abstract idea of love for a landscape which offers us a space to think, however the situation can be bleak. This isolation brings us closer to the materiality of our works and the transformative power of creating, like the anchorite – sequestered from society yet sitting in the very heart of it. We are alone together.

Our belonging to this land and the belongings we create are a love letter to things; of making things solid, of materiality and the fleshy failures of being human, of trying to survive, to continue making and also raising a family, living within a team effort – caring for each other – this blanket of care remaking domesticity as a sanctuary against late capitalism.

Mae teitl y sioe Tonnau o Gariad yn awgrymu ynni di-baid a diamau sydd wastad yno, ond mae byw ar ynys ymhell oddi wrth gymdeithas yn golygu bod rhaid wynebu peryglon.

Hwyrach bod y cariad yn y teitl yn ymgorffori hefyd beth mae bod yn artist yn ei olygu i ni’n dau. Wrth fyw ar yr ynys bellennig hon, dydyn ni ddim mewn cysylltiad ag unrhyw gymuned gelfyddydol; does gennym ni neb ond ein gilydd. Mae gennym y syniad haniaethol yma am gariad at dirlun sy’n cynnig lle inni feddwl, ond mae’r sefyllfa’n gallu bod yn ddigon llwm. Mae’r unigrwydd yma’n dod â ni’n nes at natur faterol ein gwaith a grym trawsnewidiol creu, fel yr ancr – ar wahân oddi wrth gymdeithas ac eto’n eistedd yn ei chanol. Rydym yn unig gyda’n gilydd.

Llythyr o gariad at bethau yw ein perthynas â’r tir hwn a’r eiddo a grëwn; mae’n ymwneud â diriaethu pethau, â materoldeb a methiannau cnawdol bod yn ddynol, â cheisio goroesi, i barhau i greu a hefyd fagu teulu, byw o fewn cyd-ymdrech – gofalu am ein gilydd – y blanced ofal hon yn ail-greu bywyd cartref yn noddfa rhag cyfalafiaeth ddiweddar.

Studio Cybi

Studio Cybi is an artist-led projects run by Rebecca Gould and Iwan Lewis. It was set up in 2016 out of a desire to collaborate with other artists. The ambitions of the project is to carry on in as many different configurations as possible and develop a far reaching community.

www.studiocybi.com

Iwan Lewis

Colour and line both take precedence in my process of making, however the content or subject matter of the work normally governs the direction of what I’m going to do. It’s not always crystal clear, the alchemy of paint can often redirect the inquiry, both ritual process and critical thinking merge and contort to realise some kind of form, often informed by external cultural references, this form amalgamates into some kind of story telling or allegory, however they remain fragile with no beginning or end. The past and present merge into a vivid, oozing slime, history is never fully trusted, instead it waits to be misread and moulded into some kind of incantation.

www.iwanlewis.com

Rebecca Gould

I’m interested in concepts of labour, capital and daily rituals, a moulding of materiality – a messy, sticky, visceral pleasure of form. These quilts are large sculptural objects weighted with time and labor, the invisible gestures of care giving made visible. Our everyday rituals: brushing my children’s hair, cleaning their teeth, make up the fabric of my life. These domestic acts of repetitive caring, these ‘ordinary acts of devotion’ mean the value transmitted through the gestures of the human touch become markers of time passing. I wanted to make things solid and functional, to be in control of things in a visceral way, aggressively inhabiting a space by simply unfolding, by sewing I’m holding it together, keeping the separate elements firm.

www.rebeccagould.co.uk

Studio Cybi

Prosiect artistiaid yw Studio Cybi dan arweiniad Rebecca Gould ac Iwan Lewis. Fe’i sefydlwyd yn 2016 ar sail awydd i gydweithio ag artistiaid eraill. Uchelgais y prosiect yw dal ati mewn cymaint o wahanol ffurfiau ag sy’n bosib, a datblygu cymuned bellgyrhaeddol.

www.studiocybi.com

Iwan Lewis

Mae lliw a llinell ill dau’n cael blaenoriaeth yn fy mhroses o greu, ond cynnwys neu destun y gwaith sydd fel rheol yn penderfynu cyfeiriad yr hyn rwy’n mynd i’w wneud. Dydi o ddim bob amser yn gwbl eglur, yn aml gall alcemi’r paent ailgyfeirio’r ymholiad, bydd proses ddefodol a meddwl beirniadol yn ymdoddi ac yn ystumio i wireddu rhyw fath o ffurf, yn aml dan ddylanwad cyfeiriadau diwylliannol allanol, a’r ffurf hon yn ymgyfuno’n rhyw fath o chwedleua neu ddameg, ond yn parhau’n fregus heb na dechrau na diwedd. Bydd y gorffennol a’r presennol yn ymdoddi’n llysnafedd llifol, llachar; ni ellir byth ymddiried yn llawn yn hanes, yn hytrach mae’n aros i gael ei gamddarllen a’i fowldio’n rhyw fath o swyn-gân.

www.iwanlewis.com

Rebecca Gould

Rwy’n ymddiddori yng nghysyniadau llafur, cyfalaf a defodau dyddiol, mewn mowldio materoldeb – pleser stomplyd, sticlyd, perfeddol ffurfiant. Gwrthrychau cerfluniol mawr dan bwysau amser a llafur yw’r cwiltiau hyn, lle mae arwyddion anweledig rhoi gofal wedi’u gwneud yn weladwy. Ein defodau beunyddiol: brwsio gwallt fy mhlant, glanhau eu dannedd, sy’n ffurfio ffabrig fy mywyd. Mae’r gweithredoedd gofalu cyson cartrefol hyn, y ‘defosiynau cyffredin’ hyn, yn golygu bod y gwerth a drosglwyddir drwy amneidiau’r cyffyrddiad dynol yn troi’n arwyddion o dreigl amser. Roeddwn i eisiau gwneud pethau’n ddiriaethol ac yn swyddogaethol, cadw rheolaeth ar bethau mewn ffordd reddfol, meddiannu gofod yn heriol drwy wneud dim ond dad-blygu, drwy bwytho rwy’n ei ddal at ei gilydd, yn cadw’r elfennau unigol yn gadarn.

www.rebeccagould.co.uk