Storm

Rachel Gadsden & the Deluge Collective

17th April → 14th May 2021

“And once the storm is over, you won’t remember how you made it through, how you managed to survive. You won’t even be sure, whether the storm is really over. But one thing is certain. When you come out of the storm, you won’t be the same person who walked in. That’s what this storm’s all about.”

“Ac unwaith y bydd y storm ar ben, fyddi di ddim yn cofio sut y doist ti drwyddi, sut y llwyddaist ti i oroesi. Fyddi di ddim hyd yn oed yn siŵr a yw’r storm ar ben go iawn … Pan ddoi di allan o’r storm, fyddi di ddim yr un person a gerddodd i mewn. Dyna hanfod y storm hon.”

Haruki Murakami, Kafka on the Shore

Rachel Gadsden believes the persuasive Murakami quote consciously expresses the emotional and physical disarticulation so many individuals and communities have experienced over the last year, as the Covid 19 virus swept around the world and overwhelmed everyone. Isolated in her studio in London since February 2020, Gadsden has been drawing and painting constantly.

The Storm Exhibition of new artworks captures personal and universal experiences, past and present, of a world in crisis. Notions of isolation and silence, survival and hope, are to be found here, underpinned by an authentic appreciation of how precious every breath has become for everyone.

For now, Gadsden remains isolated. She is unable to develop her own antibodies and so receives a weekly infusion instead. Her isolation will end when ‘herd immunity’ has been achieved, and those same infusions include a Covid 19 antibody component. Inspired by BayArt’s Butetown Artists group, Gadsden at the beginning of lockdown fulfilled an ambition to form an artistic Collective of UK and International disabled and non-disabled creatives. Working each within the confines of their own isolation but connected by social media platforms and having such freedoms as are afforded by contemporary technology. The Collective has created Deluge a multimedia film using drawing, painting, animation, live art, sound, and poetry to reflect upon the personal and collective physical and psychological experiences of the evolving Global Covid-19 pandemic: isolation, immunity, the necessity to remain hopeful.

The Deluge Collective are visual and performance artists Rachel Gadsden, UK, Jeremy Hawkes, Australia, Siu Fong Yeung, Hong Kong, composer and sound director Freddie Meyers, UK, violinist Emily Earl, UK, and spoken word poet Colin Hambrook, UK.

Mae Rachel Gadsden yn credu bod y dyfyniad argyhoeddiadol hwn o waith Murakami yn fynegiant ymwybodol o’r datgymalu emosiynol a chorfforol y mae cymaint o unigolion a chymunedau wedi’i brofi dros y flwyddyn ddiwethaf, wrth i feirws Covid 19 ledaenu dros y byd a llethu pawb. Wedi’i hynysu yn ei stiwdio yn Llundain ers Chwefror 2020, mae Gadsden wedi bod yn tynnu lluniau ac yn peintio yn gyson.

Mae Arddangosfa Storm yn cyflwyno gweithiau celf newydd sy’n cyfleu profiadau personol a chyffredinol, ddoe a heddiw, o fyd mewn argyfwng. Ceir yma syniadau am unigrwydd a distawrwydd, goroesiad a gobaith, wedi’u seilio ar werthfawrogiad dilys o ba mor werthfawr y mae pob anadl i bawb erbyn hyn.

Am nawr, mae Gadsden yn dal wedi’i hynysu. Nid yw’n gallu datblygu ei gwrthgyrff ei hun ac felly mae’n cael trwythiad wythnosol. Daw ei hynysiad i ben pan fydd ‘imiwnedd torfol’ wedi’i sicrhau, a bydd yr un trwythiadau hynny’n cynnwys cydran gwrthgorffyn Covid 19. Wedi’i hysbrydoli gan grŵp Artistiaid Butetown BayArt, ar ddechrau’r cyfnod clo cyflawnodd Gadsden uchelgais o ffurfio Cydweithfa Gelfyddydol o bobl greadigol anabl a heb anabledd drwy Brydain ac yn Rhyngwladol. Gan weithio bob un o fewn cyfyngiadau eu sefyllfa ynysig eu hunain ond wedi’u cysylltu trwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol a chyda’r rhyddid a gynigir gan dechnoleg gyfoes, mae’r Gydweithfa wedi creu Deluge, ffilm amlgyfrwng sy’n defnyddio lluniadu, peintio, animeiddio, celf fyw, sain a barddoniaeth i fyfyrio ar brofiadau corfforol a seicolegol personol a thorfol pandemig byd-eang esblygol Covid-19: ynysiad, imiwnedd, a’r rheidrwydd i ddal i obeithio.

Aelodau’r Deluge Collective yw’r artistiaid gweledol a pherfformiadol Rachel Gadsden, DU, Jeremy Hawkes, Awstralia a Siu Fong Yeung, Hong Kong, y cyfansoddwr a’r cyfarwyddwr sain Freddie Meyers, DU, y feiolinydd Emily Earl, DU, a’r bardd llafar Colin Hambrook, DU.